EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
PRESENT CONTINUOUS TENSE
PRESENT CONTINUOUS TENSE

1.1 Form Of Simple Present Tense
a) Affirmative (Positive) Sentences

am,is,are + -ing

I
am eating hamburger
am having breakfast
am playing football

HE
SHE
IT


is eating hamburger
İs having breakfast
is playing football

YOU
WE
THEY


are eating hamburger
are having breakfast
are playing football

• Sam is working at this office right now.
• The children are playing in the garden at the moment.
• We are watching TV now.
• My father is drinking coffee right now.
• She is cooking lunch in the kitchen now.
• I am practicing my English at the moment.


b) Negative Sentences

I

am not eating hamburger
am not having breakfast
am not playing football

HE
SHE
IT


is not eating hamburger
İs not having breakfast
is not playing football

YOU
WE
THEY


are not eating hamburger
are not having breakfast
are not playing football


Present Continuous tense olumsuz yapısında, BE (am, is, are) yardımcı fiilinden sonar ana fiilin önüne NOT eklenir.

• Robert is not studying at the moment. (Robert isn’t studying at the moment.)
• The baby is not sleeping now (The baby isn’t sleeping now)
• They are not listening to music. (They aren’t listening to music)
• I am not dancing. (I’m not dancing)
• She is not writing a letter at the moment. (She isn’t writing a letter at the moment.)
• My mother is not making a cake today. (My mother isn’t making a cake today)
• We are not working today. It’s holiday. (We aren’t working today. It’s holiday.)


c) Question Sentences


Am  I
eating hamburger?
having breakfast?
playing football?Is  he  /she/ it

eating hamburger?
having breakfast?
playing football?


Are
we
you
theyeating hamburger?
having breakfast?
playing football?


Soru cümlelerinde, AM, IS, ARE yardımcı fiilleri cümlenin başında kullanılır Ana fiile –ING takısı eklenir.

• Is Jane sleeping in her room?
• Are the students studying in the library?
• Am I playing well?
• Is the boss speaking on the phone at the moment?
• Are you going to the supermarket?
• Is the secretary typing the letters right now?


1.2 Spelling Of Final –ing

ANA FİİL BİTİŞİ ------- -ING TAKISI


KURAL 1: Bir sessiz harf + -e ----------- -e düşer ve –ing eklenir.
dance ----------- dancing
ride ----------- riding
take ----------- takingKURAL 2: Bir sesli + Bir sessiz haff ----------- Sessiz harf çift yazılır ve – ing eklenir.
cut ----------- cutting
plan ----------- planning
run ----------- running

NOTE: w,y, ve x harfleri çift yazılmaz.
snow --------- snowing
fix --------- fixing
pay --------- paying

KURAL 3: İki sesli + bir sessiz harf ---------- –ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz
keep --------- keeping
read --------- reading

KURAL 4: İki sessiz harf --------–ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz
sing--------- singing
wash ------ washing


1.3 Use Of Present Continuous Tense

Present continuous şu alanlarda kullanılır;

a) İçinde bulunduğumuz anda (konuşma anında) gerçekleşmekte olan ya da olmayan eylemlerden bahsederken ,
• You are using the Internet and you are studying grammar at the moment.
• My father is in the garage now. He is fixing the car.
• Mr. Taylor is painting the walls of his house right now.
• You are not swimming now.
• The children are watching television at present.
• What are you doing right now? Are you sleeping?
• Look! It’s snowing again .
• Shhhh! Your father is sleeping. Don’t disturb him.

b) İngilizce de “now” kelimesi “şu an, bugün,bu ay,bu yıl,bu yüzyıl” gibi birçok anlam verebilir. Bazen şu anda aktif olarak yapmıyor olsak bile, süreç olarak içinde bulunduğumuz eylemlerden bahsederken Present Continuous kullanırız. Örneğin “ karate öğreniyorum” diyen bir kişinin, konuşurken karate yapması beklenemez.


• I am reading the book “ War and Peace” now.
• Are you working on any special project at the company at the moment.
• She is eating a lot these days.
• The government is currently working on a new tax system.


c) geçici eylem ve durumlardan bahsederken;
• He usually listens to classical music, but he is listening to hard rock this evening.
• She will rent a flat, but for the time being she is staying with her sister.


d) "always" "constantly" or “ forever” kelimeleri ile kullanıldığında, Present Continuous Tense rahatsız edici hoş olmayan bir eylemden yakınma anlamı verir. Anlam olarak Simple present tense!i andırsa de , olumsuz duygu içerir. "always" “forever” or "constantly" kelimeleri cümlede "be" ve "verb+ing." Arasında yer alırlar.
• I hate my brother. He is always wearing my shirts without asking me.
• Mary is always late for work. Someone should warn her.
• She is constantly speaking. I wish she would shut up.
• Please change the subject! You are forever talking about your father-in-law.

1.4 COMMON TENSE MARKERS

at the moment / now
The students are studying in the classroom at the moment / now.
at present At present all the farmers in the village are harvesting their crops.
for the time being My father will buy a new car soon. For the time being he is using mine.
currently UNESCO is currently holding its annual assembly in Paris.
While / When While the children are plaing in the garden, I will wash the car.
Look! , Listen! Etc. Listen! Somebody is following us.


1.5 Using Present Continuous Tense For Future

Present Continuous Tense önceden planlanmış gelecek zaman eylemlerinden bahsederken kullanılır. Bu yapıdaki gelecek zaman eylemleri kesinlikle yapılacak olan eylemlerdir.

• I am meeting some friends after work.
• We are going to the cinema tonight. Are you coming?
• I am flying to Istanbul tomorrow morning.
• Are you visiting your grandparents next week?


1.6 Non-progressive ( Stative) verbs: Verbs which are not used in continuous form.

A continuous zaman yapıları bir eylemin fiziksel ve görsel olarak yapıldığını gösterirler. Dolayısıyla soyut düşünmek, sevmek, anlamak, sahip olmak gibi soyut anlamlı fiiller continuous (be+ -ing) yapısında kullanılamazlar. Bu fiiler Simple Tense ile ifade edilirler . Örneğin “I love you” Simple Present tense ile yazılmasına rağmen “ Seni seviyorum “ diye çevrilir.

MENTAL STATE know, realize, understand, recognize
believe, feel, suppose, think
imagine, doubt, remember, forget
want, need, desire, mean

EMOTIONAL STATE love, like, appreciate, please, prefer
hate, dislike, fear, envy
mind,care
astonish, surprise, amaze

POSSESSION
have, belong, possess, own


SENSE PERCEPTION
taste, smell, hear, feel, see

OTHER STATIVE VERBS
look, seem, appear, sound, resemble, look like
cost, owe, weigh, equal
be, exist, matter,
consist of, include,contain


BU hem Continuous hem de Simple formda kullanılabilirler. Fakat bu farklı kullanım, anlam farklılılığına da yol açar.


THINK
(a) “What do you think about the new English teacher?” “ I think he is a nice man !”
(b) I am thinking about the exam tomorrow. It will be a difficult one.

(a) cümleside think, fikir gösteren soyut anlamlı bie fiildir. Kişilerin belli konularda fikir sahibi olmaları fiziksel bir durum değildir. (b) cümlesinde ise think , fiziksel ve görülebilir bir özelliği olan somut bir eylemdir. Örneğin birşey düşündüğünü görerek anladığımız bir kişiye “ Öyle derin derin ne düşünüyorsun” diye sorarız. Düşünme eylemi fiziksel bir durum olmuştur.

HAVE
(c) I have two cats and a dog. Do you have any pets?
(d) I am having a nice time in my speaking classes.


(c) Örneğinde “have” fiili sahip olmak anlamında asla continuous olarak kullanılamaz. (d) örneğinde ise “have” fiili iyi zamamn geçirmek, eylenmek anlamında somut bir yapıdadır.

SMELL
(e) All flowers smell nice.
(f) The little girl is smelling the flowers.

I(e) cümlesinde “smell” soyut bir eylemdirÇiçekler kokma eylemini fiziksel ve görülebilir bir şekilde yapmazlar. Bu bir durumdur. (f) cümlesinde is “smell” fiili aktif bir anlamdadır. Küçük kızın bu koklama eylemini fiziksel olarak yapması görülüp, başkalarına da gösterilebilir.


1.7 PRESENT CONTINUOUS vs SIMPLE PRESENT TENSE

Simple present Tense genel olarak eylemlerin düzenliliğinden bahseder. Bu eylemler genellenebilir ve kalıcı eylemlerdir. Öte yandan Present Continuous tense ise genellikle konuşma anında, ya da şimdiki zaman adı verilen zaman dilimnde gelişmekta olan ,geçici ve genellenemz eylemlerden bahseder.

(a) I usually watch TV in the evening.
(b) I am watching TV at the moment.

(a) cümlesinde kişinin muhtemelen her akşam düzenli olarak televizyon seyrettiğini anlayabilirsiniz.Cümleye bakarak bu eylem genellenebilir. (b) cümlesinde ise, o kişinin şu anda televizyon seyrediyor olması , kişinin aynı eylemi dün de yaptığı, ya da yarın da yapacağı gibi bir sonuç çıkartılamaz. Present Continuous tense ile anlatılan eylemler genellnemezler, o ana mahsusturlar.


1.8 AM / IS / ARE BEING + ADJECTIVE

Be+ an adjective yapısı bir durum gösterir..
• Jack is happy today.
• Kathy is beautiful and intelligent.

Bazen be + an adjective continuous olarak kullanılır. Bu tarz cümleler sadece konuşma anında geçerli olan bir niteleme yapar,genellenemez.. Örneğin aşağıdaki cümlede Tom’un kabalık yapması, onun herzaman kaba biri olduğu anlamında değil, o an için yaptığı eylemin kaba olduğunu göstermek içindir.

ADJECTIVES THAT CAN BE USED WITH AM/IS/ARE BEING

• bad, careful, cruel, fair, foolish, funny, generous
• good, illogical, impolite, irresponsible, kind, lazy, logical
• loud, nice, noisy, patient, pleasant, polite, quiet
• responsible, rude, serious, silly, unfair, unkind, unpleasant

• Shut up Tom! You shouldn’t shout at your mother.You are being very rude.
• Mary is being very funny today. She must be very happy about the coming holiday.

Önemli not: “ angry, beautiful, handsome, happy, healthy, hungry, lucky, nervous, old,sick, tall, thirsty, young ” sıfatları am/is/are + being yapısında kullanılamazlar.

INCORRECT: My grandmother is being old
CORRECT : My grandmother is old.

 
 

 
Reklam  
   
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=