EMİNE KAPLANKAYA
 
  Ana Sayfa
  6D Öğrencileri
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İngilizce dersi performans proje konu yönerge ve değerlendirme kriterleri
  DUYURULAR
  NASIL BAŞARILI OLDUM
  Link listesi
  MP3 Dinle Yerli
  MP3 Dinle Yabancı
  İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI
  Present Perfect Tense
  Present Perfect Tense ALREADY YET
  Present Perfect Tense SINCE FOR
  İngilizcedeki Bazı Zıt anlamlı sıfatlar ve anlamları
  Tense Table Zaman Tablosu
  Present Perfect Tense EVER NEVER
  İngilizcede sıfa zarf ve isimlerin karşılaştırılması 7. ve 8. sınıflar için .
  both neither either
  Subordinate Conjuctions
  want would like
  İngilizce'de en sık kullanılan phrasal verb'lerin kullanımı ve listesi
  isimfiil ve mastar fiiller
  so that, in case, in case of
  ( IF CLAUSES ) ŞART CÜMLELERİ type 0 type1
  İngilizce'de Modals (lar)
  Phrasal Verbs
  Suffıxes(sonekler ) And Prefıxes(önekler)
  modals; can may should...
  Simple Future Tense
  PRESENT PERFECT TENSE genel
  PAST CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PAST TENSE
  PRESENT CONTINUOUS TENSE
  SIMPLE PRESENT TENSE
  Adverb (Zarf)
  Sıfatlar
  Adjective2
  a an
  The -a - an
  the-a-an 2
  modal-larda kesinlik derecesi
  modals
  precautionary measures
  expressing preferences
  Personal pronouns, Possessive determiners, Possessive pronouns
  My English 7. sınıf tüm kelimeler
  My English 8 Tüm kelimeler Unknown Words
  LINKING VERBS -- BAĞ FİİLLER
  Fotoğraf Galerisi
İngilizcede DÜZENLİ DÜZENSİZ FİİLLER VE ANLAMLARI

LIST OF IRREGULAR VERBS

Be  /bi:/ (var ol-, bulun-)                     was/were ( waz/wör)             been (bi:n)

Beat  /bi:t/  (döv-,vur-yen-)                beat                                        beaten (bitın) 

Become /bikam/ (ol-)                         became (bikeym)                    become

Begin  /bigin/ (başla-, başlat-)             began (bigen)                         begun (bigan)

Bend /bend/  (eğ-, bük-, kıvır-)            bent (bent)                             bent   

Bite /bayt/  (ısır-)                                 bit (bit)                                   bitten  (bitın)

Blow /blo/ (es-, üfle-)                           blew (blu)                               blown (blon)

Break /breyk/ (kır-, kırıl-,boz-)            broke ( brok)                         broken (brokın)

Bring /bring/ (getir-)                            brought (bro:t)                      brought

Build /bild/ (inşa et-)                            built (bilt)                               built

Burn /bırn/ (yan-, yak-)                        burnt (bırnt)/ burned            burn/t/ed (bırnt)

Burst /bırst/ (patla-)                             burst                                      burst 

Buy /bay/ (satın al-)                               bought (bo:t)                         bought

Catch /ke:ç/ ( yakala-, tut-)                   caught (ko:t)                          caught

Choose /çu:z/ ( seç-)                             chose (çoz)                             chosen (çuzın)

Come /kam/ (gel-)                                 came (keym)                           come

Cut /kat/ (kes-)                                      cut                                          cut

Deal /diıl/ ( paylaştır-,dağıt-)                  dealt (delt)                              dealt

Dig /dig/ (kaz-, kazı yap-)                       dug (dag)                               dug

Do /du/ (yap-)                                         did (did)                                 done (dan)

Draw /dro:/ (resim çiz-,çek-)                   drew (dru:)                            drawn (dro:n)

Dream /dri:m/ (hayal et, rüya gör-)          dreamt (dremt) /dreamed      dream/t/ed    

Drink /drink/ (iç-)                                    drank (drenk)                        drunk (drank)

Drive /drayv/ (sür-)                                  drove (drov)                           driven (drivın)

Eat /i:t/ (ye-)                                            ate (eyt)                                  eaten (i:tın)

Fall /fol/ (düş-)                                         fell (fel)                                   fallen (folın)

Feed /fi:d/ (besle-)                                   fed (fed)                                 fed

Feel /fi:l/ (hisset-)                                     felt (felt)                                 felt

Fight /fayt/ (savaş-,kavga et-)                   fought (fo:t)                           fought           

Find /faynd/ (bul-)                                    found (faund)                        found

Fly /flay/ (uç-)                                          flew (flu:)                               flown (floun)

Forbid /fırbid/ (yasakla-)                          forbade (fırbeyd)                   forbidden (fırbidn)

Forget /fıget/ ( unut-)                            forgot (fıgat)                          forgotten (fıgatın) Forgive /fıgiv/ ( affet-, bağışla-)            forgave (fıgeyv)                     forgiven (fıgivn)

Freeze /fri:z/ (don-)                                  froze (froz)                             frozen (frozn)

Get /get/ ( elde et-, ol-,ulaş-)                     got (gat)                                 got

Give /giv/ (  ver-)                                      gave (geyv)                             given (givn)

Go /go/ (git-)                                             went (went)                            gone (gan)

Grow /gro/ (büyü-, geliş-)                          grew (gru:)                            grown (gron)

Hang /heng/ (as-)                                      hung(hang)                            hung

Have /he:v/ (sahip ol-,al-,yap-)                  had (he:d)                              had                

Hear /hiır/ (duy-, haber al-)                       heard (hö:d)                          heard

Hide /hayd/ (sakla-)                                   hid (hid)                                 hidden (hidın)

Hit /hit/ (vur-, çarp-)                                   hit                                           hit

Hold /hold/ (tut-)                                        held (held)                              held

Hurt /hö:t/ (incit-, acı-)                              hurt                                        hurt

Keep /ki:p/ ( al-, tut-, sakla-,koru-)            kept (kept)                              kept

Know /nou/ (bil-,tanı-, gör-)                        knew (nyu/nu )                       known (noun)

Lay /ley/ (ser-, yatır-)                                     laid (leyd)                               laid

Lead /li:d/ (yol göster-)                                 led (led)                                  led

Lend /lend/ (ödünç ver-, borç ver-)               lent (lent)                                lent

Leave /li:v/ (ayrıl-, terket-)                            left (left)                                 left

Let /let/ (izin ver-)                                          let (let)                                    let

Lie /lay/ (yalan söyle-)                                   lay (ley)                                  lain (leyn)

Light /layt/ (yak-, yan-,aydınlat-)                  lit (lit)                                     lit

Lose /lu:z/ ( kaybet-)                                     lost (lost)                                lost             

Make /meyk/ (yap-)                                     made (meyd)                          made  

Mean /mi:n/ (kastet-, anlamına gel-)             meant                                     meant

Meet /mi:t/ ( karşılaş-,tanış-,buluş-)               met (met)                                met

Pay /pey/ (öde-)                                             paid (peyd)                             paid

Put /put/ (koy-,yerleştir-)                               put                                         put

Read /ri:d/ ( oku-, anla-)                               read (red)                               read

Ride /rayd/ (ata bisiklete bin-)                       rode (rod)                              ridden (ridın)

Ring /ring/ (zil çal-)                                       rang (reng)                            rung (rang)

Rise /rayz/ (yüksel, art-)                                rose (roz)                                risen (rizın)

Run /ran/ (koş-)                                            ran (ren)                                run

Say /sey/ (söyle-)                                           said (sed)                                 said

See /si:/ (gör-, anla-)                                 saw (so:)                                 seen (si:n)      

Sell /sel/ (sat-)                                               sold (sold)                              sold   

Send /send/ (gönder-)                                  sent (sent)                               sent   

Set /set/(koy-,sapta-,ayarla-)                         set                                           set      

Shake /şeyk/ (salla-)                                shook (şu:k)                           shaken (şeykın)

Shine /şayn/ (parla-)                                     shone (şon)                            shone

Shoot /şu:t/ (at-,vur)                                     shot (şat)                                 shot

Show /şo/ (göster-, görün-)                          showed (şo:d)                        shown ( şon)

Shut /şat/ (kapat-)                                         shut                                         shut

Sing /sing/ (şarkı söyle-)                               sang (seng)                             sung (sang)

Sink /sink/ (bat-, batır-)                             sank (senk)                              sunk (sank)   

Sit /sit/ (otur-)                                               sat (set)                                    sat

Sleep /sli:p/ (uyu-)                                        slept (slept)                             slept

Speak /spi:k/ (konuş-,söyle-)                  spoke (spok)                           spoken (spokın)

Spend /spend/ (harca-)                                 spent (spent)                           spent 

Spread /spred/ (yay-)                                   spread                                    spread

Stand /stend/ ayakta dur-, kal-)                   stood (stu:d)                           stood

Steal /sti:l/ (hırsızlık yap-,çal-)                     stole (stol)                               stolen (stolın)

Stick /stik/ (yapıştır-, saplan-)                       stuck (stak)                            stuck

Swim /swim/ (yüz-)                                    swam (swe:m)                         swum (swam)

Take /teyk/ (al-)                                        took (tu:k)                               taken (teykın)

Teach /ti:ç/ (öğret-, ders ver-)                      taught (to:t)                            taught

Tell /tel/ (anlat-, söyle-)                                told (told)                               told 

Think /tink/ (düşün-, san-)                           thought (to:t)                          thought

Throw /tro:/ (at-, fırlat-)                              threw (tru:)                            thrown (troun)

Understand /andıstend/ (anla-)                   understood (andırstu:d)        understood

Wake /veyk/ (uyan-)                                  woke (vok)                             woken (vokın)

Wear /veır/ (giy-, tak-)                                 wore (vo:r)                             worn (vo:rn)

Win /vin/ (kazan-)                                         won (van)                               won

Write /rayt/ (yaz-)                                        wrote (rot)                              written (ritın)

 

Prepared by:  Nurullah ÖKTEM

REGULAR VERBS (DÜZENLİ FİİLLER)

Present Tense

Past Tense

Past Participle Meaning and infinitive

  Meaning

Add

Added

Added

Toplamak

Arrive

Arrived

Arrived

Varmak, ulaşmak

Answer

Answered

Answered

Cevap vermek

Ask

Asked

Asked

Soru sormak

Attend

Attended

Attended

Devam etmek

Believe

Believed

Believed

İnanmak

Boil

Boiled

Boiled

Kaynamak

Brush

Brushed

Brushed

Fırçalamak

Borrow

Borrowed

Borrowed

Ödünç almak

Clean

Cleaned

Cleaned

Temizlemek

Climb

Climbed

Climbed

Tırmanmak

Camp

Camped

Camped

Kamp yapmak

Change

Changed

Changed

Değiştirmek

Carry

Carried

Carried

Taşımak

Collect

Collected

Collected

Biriktirmek

Correct

Corrected

Corrected

Düzeltmek

Count

Counted

Counted

Saymak

Comb

Combed

Combed

Taramak

Close

Closed

Closed

Kapamak

Cook

Cooked

Cooked

Pişirmek

Cross

Crossed

Crossed

Karşıdan karşıya geçmek

Cry

Cried

Cried

Ağlamak

Decide

Decided

Decided

Karar vermek

Divide

Divided

Divided

Bölmek

Dive

Dived

Dived

Dalmak

Drop

Dropped

Dropped

Düşmek, düşüş

Enjoy

Enjoyed

Enjoyed

Hoşlanmak

Excuse

Excused

Excused

Özür dilemek

Explain

Explain

Explain

Açıklamak

Earn

Earned

Earned

Kazanmak

Fail

Failed

Failed

Başarısız olmak

Fill

Filled

Filled

Doldurmak

Finish

Finished

Finished

Bitirmek

Fish

Fished

Fished

Balık tutmak

Follow

Followed

Followed

Takip etmek

Hate

Hated

Hated

Nefret etmek

Help

Helped

Helped

Yardım etmek

Hope

Hoped

Hoped

Ummak

Remember

Remembered

Remembered

Hatırlamak

Intend

Intended

Intended

Niyet etmek

Invent

Invented

Invented

Keşfetmek

Invite

Invited

Invited

Davet etmek

İnterrupt

İnterrupted

İnterrupted

Sözünü kesmek

Kiss

Kissed

Kissed

Öpmek

Kill

Killed

Killed

Öldürmek

Knock

Knocked

Knocked

Çalmak (kapıyı)

Lough

Loughed

Loughed

Gülmek

Land

Landed

Landed

Karaya ayak basmak,inmek

Live

Lived

Lived

Yaşamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAR VERBS (DÜZENLİ FİİLLER)

Present Tense

Past Tense

Past Participle Meaning and infinitive

 Meaning

Love

Loved

Loved

Sevmek

Lift

Lifted

Lifted

Taşımak

Listen

Listened

Listened

Dinlenmek

Look

Looked

Looked

Bakmak

Measure

Measured

Measured

Ölçmek

Miss

Missed

Missed

Özlemek

Move

Moved

Moved

Hareket Etmek

Mend

Mended

Mended

Onarmak

Multiply

Multiplied

Multiplied

Çarpmak

Need

Needed

Needed

İhtiyaç duymak

Offer

Offered

Offered

Teklif etmek

Order

Ordered

Ordered

Emir vermek

Open

Opened

Opened

Açmak

Pack

Packed

Packed

Paketlemek

Pick

Picked

Picked

Toplamak

Paint

Painted

Painted

Boyamak

Point

Pointed

Pointed

İşaret etmek

Prefer

Prefered

Prefered

Tercih etmek

Play

Played

Played

Oynamak

Polish

Polished

Polished

Parlatmak

Peel

Peeled

Peeled

Soymak

Post

Posted

Posted

Postalamak

Pull

Pulled

Pulled

Çekmek

Push

Pushed

Pushed

İtmek

Rain

Rained

Rained

Yağmur yağmak

Reach

Reached

Reached

Ulaşmak

Receive

Received

Received

Almak

Talk

Talked

Talked

Konuşmak

Repair

Repaired

Repaired

Tamir etmek

Shout

Shouted

Shouted

Bağırmak

Snow

Snowed

Snowed

Kar yağmak

Smile

Smiled

Smiled

Gülümsemek

Smoke

Smoked

Smoked

Sigara içmek

Start

Started

Started

Başlamak

Stay

Stayed

Stayed

Kalmak

Stop

Stopped

Stopped

Durmak

Study

Studied

Studied

Çalışmak

Subtract

Subtracted

Subtracted

Çıkarmak

Talk

Talked

Talked

Konuşmak

Thank

Thanked

Thanked

Teşekkür etmek

Travel

Travelled

Travelled

Seyahat etmek

Touch

Touched

Touched

Dokunmak

Use

Used

Used

Kullanmak

Visit

Visited

Visited

Ziyaret etmek

Walk

Walked

Walked

Yürümek

Worked

Worked

Worked

Çalışmak

Wait

Waited

Waited

Beklemek

Wash

Washed

Washed

Yıkamak

Want

Wanted

Wanted

İstemek

Watch

Watched

Watched

İzlemek

 

 

 

 

 

 

Prepared   by

 A.Metin SARIKAYA

iletişim

metinsarkaya@hotmail.com

 


 
 
 

 
Reklam  
 
 
 
 

 
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=